top of page
Title - 개인큐 라인업 - PC (2).png
Title - Professional라인업 - PC.png
pc-line-up-small-banner.png
pc-line-up-small-banner(대리점).png

No.20-012, 변칙 20검하기

제작방식 : 하기 (20검 변칙하기), 원형 코어

조인트 : 3/8 - 10산

재료 : 흑단, 컬리메이플, 코코볼로

​길이 : 720mm

( 상대 별도 ) 1,200,000원 ~

bottom of page