top of page
Title - 개인큐 라인업 - PC (2).png
Title - Professional라인업 - PC.png
pc-line-up-small-banner.png
pc-line-up-small-banner(대리점).png
흑단24검-006.png

No.24-006, 흑단 24검하기

제작방식 : 하기 (24검/ 4+4+8+8), 원형코어

조인트 : 3/8 - 10산

재료 : 흑단, A.S.P.N, 수지, 블루터키석 

​길이 : 720mm

( 상대 별도 ) 1,300,000원 ~

24검-006 상세페이지.jpg
bottom of page