top of page
Title - 개인큐 라인업 - PC (2).png
Title - Professional라인업 - PC.png
pc-line-up-small-banner(대리점).png

본하기 버터플라이 BF - 007

(컬리메이플 , 레인보우베니어)

제작방식 :  하기 (본하기), 4쪽 집성 구조

조인트 : 3/8 -10산 
재료 : 컬리메이플, A.S.P.N

​길이 : 720mm

( 상대 별도 ) 1,100,000원 ~

bottom of page