top of page
Title - 개인큐 라인업 - PC (2).png
Title - V-series라인업 - PC.png
pc-line-up-small-banner.png
pc-line-up-small-banner(대리점).png
V10-002.png

V10-002, 흑단 10검하기

제작방식 : 하기10검, 원형코어, 흑단베이스

조인트 : 3/8 - 10산

재료 : 흑단, 수지, 블루터키석

​길이 : 720mm

( 상대 별도 ) 850,000원 ~

V10-002 상세페이지.jpg
bottom of page