top of page
Title - 개인큐 라인업 - PC (2).png
Title - V-series라인업 - PC.png
pc-line-up-small-banner.png
pc-line-up-small-banner(대리점).png
V4-002.png

V4-002, 4검하기

제작방식 : 하기( 다중하기. 리컷공법, 원형코어 )

조인트 : 3/8 - 10산

재료 : A.S.P.N, 컬리메이플

​길이 : 720mm

( 아큐라 카본 코어 상대 구성 ) 650,000원

bottom of page